Gebruikersvoorwaarden SIG  webshop

 

Artikel 1              ToepasselijkheidGebruikersvoorwaarden


Artikel 1.1

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van SIGwebshop door de (rechts-)persoon die SIG webshop gebruikt of wenst te gebruiken(hierna te noemen: de “Gebruiker”). SIG webshop is een toepassing vanSIG Nederland B.V. waarmee de Gebruiker online een overzicht van bestellingenen facturen kan raadplegen en producten kan bestellen via de webshop. SIGNederland B.V. is gevestigd te (5061 JX) Oisterwijk aan de Bedrijfsweg15 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ondernummer 18029601 (hierna te noemen: “SIG”).

 

Artikel  1.2

De toepasselijkheid van algemenevoorwaarden en/of andere voorwaarden van Gebruiker wordt door SIG niet aanvaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 1.3

SIG kan deze Gebruikersvoorwaarden en mogelijke overige voorwaarden, dievan toepassing zijn op SIG webshop, te allen tijde wijzigen. SIG neemt daarbij deredelijke belangen van de Gebruiker in acht. Deze wijzigingen zijn van krachtdertig (30) dagen na de schriftelijke bekendmaking daarvan.Artikel 2              Toelating


Artikel 2.1

Een account voor SIG webshop kan door de Gebruiker worden aangevraagddoor middel van een aanmelding via https://www.technischeisolatiespecialist.nl/contact. In het geval SIGde aanvraag goedkeurt, wordt zo snel mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoordverzonden waarna de Gebruiker SIG webshop kan gebruiken.

 

Artikel 2.2

SIG behoudt zich het recht voor een aanvraag zonder opgave van redenente weigeren, aanvullende informatie te vragen en/of aanvullende voorwaarden testellen. SIG stelt de (potentiële) Gebruiker  hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.


Artikel 2.3

Een account voor SIG webshop is persoonsgebonden. Zonder schriftelijketoestemming van SIG kan een account niet overgedragen worden aan derden. De Gebruikervan SIG webshop is jegens SIG en/of derden aansprakelijk voor de gevolgen vanelk (on)bevoegd gebruik van SIG webshop.

 

Artikel 2.4

Na de ingebruikname van SIG webshop zal de Gebruiker SIG onmiddellijkinformeren over gewijzigde contactgegevens of veranderingen in de bedrijfssituatievan de Gebruiker. Onder veranderingen in de bedrijfssituatie wordt medeverstaan: staking van de activiteiten, (dreigende) betalingsproblemen, (voorgenomen)besluit tot ontbinding, aanvraag c.q. toelating schuldsanering natuurlijkepersonen, aanvraag c.q. verlening van surseance van betaling of aanvraag c.q.uitspraak van faillissement).  Artikel 3              Gebruikvan SIG webshop


Artikel 3.1

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle hard- en software,toepassingen en verbindingen die nodig zijn om het SIG webshop account goed telaten functioneren.


Artikel 3.2

De Gebruiker verplicht zich SIG webshop te gebruiken voor het inartikel 1.1 omschreven doel. Ook verklaart hij te handelen volgens deze Gebruikersvoorwaardenen de belangen van SIG te respecteren. De Gebruiker zal redelijke instructiesvan SIG opvolgen.


Artikel 3.3

SIG behoudt zich het recht voor wijzigingen in of aan SIG webshop doorte voeren. SIG is niet verplicht dat vooraf of achteraf aan de Gebruiker bekendte maken. SIG is (onder andere) bevoegd wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure,de vereisten voor de gebruiksnaam en de vereisten voor het wachtwoord.Eventuele kosten voor de Gebruiker die verbonden zijn aan zo'n soort wijzigingzijn voor kosten van de Gebruiker.


Artikel 3.4

SIG heeft het recht redelijke beperkingen te stellen aan hoeveelhedendataverkeer (uploads en downloads) en transmissiesnelheden, ter voorkoming vanbijvoorbeeld overbelasting van SIG webshop.


Artikel 3.5

Alhoewel SIG ernaar streeft SIG webshop 24 uur per dag en zeven dagenper week aan de Gebruiker ter beschikking te stellen, kan er tijdelijk geentoegang zijn als gevolg van bijvoorbeeld onderhoud. SIG is niet aansprakelijkindien SIG webshop (tijdelijk) niet beschikbaar is.


Artikel 3.6

De verplichtingen van SIG worden opgeschort wanneer er sprake is vanovermacht. Onder overmacht kan worden verstaan storingen op het internet,uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht liggen ofonvoorzien zijn voor SIG.


Artikel 3.7

Het is Gebruikerverboden om middels SIG webshop:

-       onbevoegd toegang te zoeken of te verkrijgen totnetwerken of computersystemen van SIG, aan haar gelieerde (rechts-)personen of derden;

-       informatie onrechtmatig te gebruiken jegens SIG,aan haar gelieerde (rechts-)personen of derden;

-       gegevensbestanden en/of apparatuur van SIG, aanhaar gelieerde (rechts-)personen of derden te beschadigen, te verwijderen ofanderszins aan te passen.

De Gebruikerzal evenmin in strijd handelen met de wet, de goede zeden of de openbare orde.De Gebruiker vrijwaart SIG tegen alle (mogelijke) vorderingen van derden dieverband houden met of een gevolg zijn van handelingen die in strijd zijn methet vorenstaande. Alle schade en kosten van SIG worden op eerste verzoek doorde Gebruiker aan SIG vergoed.

 

Artikel 3.8

SIG behoudt zich het recht voor om de Gebruiker zonder vooraankondigingen per direct de toegang tot SIG webshop (tijdelijk) te beperken of teontzeggen.  

 

Artikel 4              Aanbiedingenen aanvullende diensten


Artikel 4.1

SIG mag de Gebruiker informeren over aanbiedingen, kortingen, nieuweontwikkelingen en aanvullende diensten in het kader van een optimaledienstverlening en service.


Artikel 4.2

Als de Gebruiker een schriftelijk verzoek bij SIG indient om hettoesturen van de informatie als bedoeld in artikel 4.1 te stoppen, zal SIGdaaraan – voor zover mogelijk – voldoen.

 

Artikel 5              Helpdesken informatie


Artikel 5.1

SIG stelt een Helpdesk ter beschikking tijdens de via SIG webshop gecommuniceerdedagen en tijdstippen. SIG is gerechtigd de eventuele kosten die verbonden zijnaan het gebruik van de Helpdesk door de Gebruiker aan de Gebruiker door tebelasten.


Artikel 5.2

SIG staat ervoor in dat de informatie die wordt verschaft door SIGwebshop, de Helpdesk en overige informatiediensten zo correct en volledigmogelijk is. SIG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schadedie voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekteinformatie. Indien de Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dedoor SIG verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, is de Gebruikergehouden daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken bij SIG.


Artikel 5.3

Handelingen die de Gebruiker op grond van SIG webshop of op basis van dedoor medewerkers van de Helpdesk van SIG verstrekte informatie verricht, komenvoor rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart SIG tegenvorderingen van derden die verband houden met deze handelingen en vergoedt opeerste verzoek van SIG alle schade en kosten van SIG.


Artikel 5.3

Wanneer de Gebruiker de Helpdesk vraagt om ondersteuning, stemt hijermee in dat zijn gegevensbestanden door medewerkers van de Helpdesk worden geraadpleegdvoor zover nodig voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de Gebruiker.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid en schade


Artikel 6.1

SIG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verbandhoudt met de aantasting van gegevens die digitaal worden opgeslagen ofovergebracht, verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevollegegevens van de Gebruiker en/of derden.


Artikel 6.2

Deaansprakelijkheid van SIG is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.In het geval de verzekering van SIG geen of onvoldoende dekking biedt, is deaansprakelijkheid van SIG, in geval van een toerekenbare tekortkoming in denakoming, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw) vande betreffende overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, denetto factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar deschadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. SIG is niet aansprakelijkvoor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordtbegrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade doorbedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade,waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zindes woords.


Artikel 6.3

De Gebruiker meldtschade schriftelijk aan SIG binnen zes (6) maanden nadat deze is ontstaan of deGebruiker daarmee redelijkerwijs bekend had moeten geworden, op straffe vanverval van het recht op schadevergoeding.Artikel 7

Auteursrecht/Intellectueel Eigendom


Artikel 7.1

De Gebruiker verkrijgt uitsluitend toegang tot SIG webshop. De(intellectuele) eigendomsrechten op SIG webshop, blijven berusten bij SIG en/ofhaar toeleveranciers.

 

Artikel 8

Privacy/Gegevensbescherming

Artikel 8.1

De Gebruiker leeft altijd de relevante regelgeving op het gebied vande bescherming van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht na. Dezenaleving impliceert onder meer dat de Gebruiker de gegevens niet aan derden terbeschikking stelt, tenzij hij daarvoor expliciete toestemming heeft gekregenvan SIG of wordt voldaan aan een andere wettelijke grond daarvoor. De Gebruikeris er verantwoordelijk voor dit bij elke gegevensverwerking in SIG webshop tetoetsen. De Gebruiker vrijwaart SIG tegen vorderingen van derden, die verbandhouden met schending door de Gebruiker van deze verplichtingen en zal alleschade en kosten van SIG vergoeden.


Artikel 8.2

SIG verwerkt, in het kader van SIG webshop, persoonsgegevens. Onder deverwerking van persoonsgegevens wordt in ieder geval verstaan: het verzamelen,vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enigeandere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verbandbrengen, het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, inovereenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf deinwerkingtreding daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming enoverige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 8.3

De persoonsgegevens worden verwerkt om SIG webshop zo goed mogelijk telaten functioneren en de Gebruiker te kunnen adviseren over de producten endiensten van SIG en de koop en verkoop van de producten en diensten zo goedmogelijk te laten verlopen. Ook gebruikt SIG persoonsgegevens om te voldoen aanwettelijke verplichtingen.


Artikel 8.4

SIG bewaart de gegevens van de Gebruiker voor zover nodig voorbovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig of toegestaan is op basis vantoepasselijke wet- en regelgeving. SIG verwijdert gegevens die niet langernodig zijn zo spoedig mogelijk.


Artikel 8.5

De Gebruiker kan SIG vragen de gegevens van de Gebruiker in te zienen/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneerdeze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met eenwettelijk voorschrift worden verwerkt. De Gebruiker neemt in dit geval contactop met SIG. Ook heeft de Gebruiker - onder omstandigheden - het recht tegen deverwerking van de gegevens van de Gebruiker verzet aan te tekenen. SIG beëindigtde verwerking onmiddellijk, wanneer zij het verzet gerechtvaardigd acht.


Artikel 8.6

SIG neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorischemaatregelen in verband met de veiligheid en beveiliging van haar systemen.Daarbij houdt SIG rekening met de aard van de risico's, de stand van detechniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruikvan internet en e-mail inherente risico's, kan SIG desondanks devertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruikergebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

Artikel 8.7

SIG maakt gebruik van Cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de hardeschijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. De domeinnaam van de websiteserver die de Cookies doorgeeft is https://www.sigafbouwspecialist.nl/contact. De Cookies zorgenervoor dat de website sneller toegankelijk is bij een volgend bezoek.  De informatie kan ook worden gebruikt om dewebsite inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken, zodat SIGhaar dienstverlening kan verbeteren. De meeste browsers kunnen zo wordeningesteld dat de Gebruiker wordt geïnformeerd wanneer hij een Cookie ontvangt.In sommige gevallen kunnen Cookies worden geweigerd. Instructies inzake hetaanpassen van instellingen zijn te vinden in de menuoptie 'Help' in de toolbarvan de meeste browsers. Het is mogelijk, wanneer de Gebruiker Cookies weigert, bepaaldediensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 9.1

Op alle rechtsbetrekkingen die verband houden met of voortvloeien uit SIGwebshop en deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9.2

Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met SIGwebshop of deze Gebruikersvoorwaarden, zullen worden beslist beslecht door debevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


Deze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 april 2021.

 

Laden
Laden